Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto Obchodné podmienky sa riadia legislatívou SR.

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.fabbricacafe.sk medzi kupujúcim alebo spotrebiteľom a predávajúcim - spoločnosťou Fabbricacafe s. r. o., Čermeľská cesta 47/A, Košice - mestská časť Sever 040 01, IČO: 50622391, DIČ: 2120467173, IČ DPH: SK2120467173 zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č.: 48904/V.

2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim / spotrebiteľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

3. Kupujúcim je každý podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

4. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom alebo spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

6. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetového obchodu.Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo spotrebiteľa je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho alebo spotrebiteľa na základe špecifikácie danej kupujúcim alebo spotrebiteľom a za ktorý bol predávajúcim vyžiadaný peňažný preddavok na zaplatenie kúpnej ceny.

7.Predávajúci poučuje kupujúcich a spotrebiteľov, že orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1., Odbor výkonu dozoru, tel. č.: (+421) 055/729 07 05; 055/622 76 55, fax č.: 055/622 46 95

Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných registračným formulárom. 

2. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov kupujúceho / spotrebiteľa. 

3.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované zo strany predávajúceho za záväzné. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci alebo spotrebiteľ dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní svojej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho alebo spotrebiteľa o prijatí jeho objednávky. Toto oznámenie obsahuje celkové zhrnutie objednávky.

4.K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza prostredníctvom zaslaného potvrdenia elektronickou poštou – email o stave objednávky.

5.Po akceptácií objednávky je zákazník povinný zaplatiť kúpnu cenu (vrátane všetkých nákladov na balné a poštovné), ak ju už nezaplatil v procese objednávky, a následne je predávajúci povinný dodať objednaný tovar.

Cena a platobné podmienky

1. Produkty a ich ceny sú zobrazené a aktualizované na web stránke: www.fabbricacafe.sk.

2. Cena je dohodnutá zadaním objednávky zákazníka vrátane DPH a prípadných ďalších položiek. Súčasťou ceny nie sú náklady na dodanie tovaru ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené inak v popise produktu.

3. Ceny uvedené na webovom sídle stránky platia výhradne na nákup prostredníctvom webového sídla. 

4. Všetky akcie uvedené na tejto web stránke platia do vyčerpania zásob.

5. Náklady na doručenie sú uvedené na stránke https://www.fabbricacafe.sk/doprava-a-platba.

6. Cena dopravy je v rámci Slovenskej republiky.

7. Zákazník je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) dobierkou – uhradí tovar v plnej výške doručovateľovi pri prevzatí tovaru,

b) cez platobnú bránu (platobnou kartou), pričom tovar bude zaslaný zákazníkovi až po potvrdení o zaplatení príslušnej sumy za tovar,

c) prevodom na bankový účet dodávateľa, pričom tovar bude zaslaný kupujúcemu / spotrebiteľovi až po pripísaní príslušnej sumy na bankový účet prevádzkovateľa

d) v hotovosti pri osobnom odbere.

8. Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. 

Dodacie podmienky

1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu alebo spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí platby celej kúpnej ceny, vrátane prepravných nákladov, za objednaný tovar na svoj účet; dodacie lehoty sú uvedené na web stránke predávajúceho. Kupujúci alebo spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci alebo spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu alebo spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho alebo spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

2. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené kupujúcim alebo spotrebiteľom v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim alebo spotrebiteľom bude tovar pripravený u vopred dohodnutého subjektu alebo na odbernom mieste.

3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom, keď kupujúci alebo spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Pri preberaní tovaru je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná, kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho; pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný spísať o týchto skutočnostiach protokol. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. 

5. V prípade niektorých skupín produktov (tovar nad 30 kg a tovar väčších rozmerov) si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, o čom bude predávajúci informovať kupujúceho alebo spotrebiteľa telefonicky pred uzavretím zmluvného vzťahu.

6. V prípade dodania tovaru do zahraničia predávajúci so spotrebiteľom alebo kupujúcim dohodne dodacie a platobné podmienky individuálne.

7.Kupujúci alebo spotrebiteľ uvedie v objednávke formu, akou mu má byť objednaný tovar dodaný. V prípade, že si kupujúci alebo spotrebiteľ zvolí osobné prevzatie tovaru, tento tovar si môže prevziať až po e-maile predávajúceho zaslanom kupujúcemu alebo spotrebiteľovi, že tovar má už pripravený na prevzatie na odbernom mieste.

8. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.

9. V prípade, ak kupujúci alebo spotrebiteľ nezaplatí kúpnu cenu v hotovosti a neprevezme tovar osobne ani do 30 dní odo dňa uvedeného v e-maili podľa bodu 10 tohto článku, tak platí, že kupujúci alebo spotrebiteľ od zmluvy odstúpil, čím saobjednávka zrušuje od počiatku. V ostatných prípadoch, ak kupujúci alebo spotrebiteľ neprevezme objednaný tovar a aj prípadné ďalšie snahy predávajúceho o doručenie objednaného tovaru zostanú bezvýsledné, predávajúci má právo na poplatok zauskladnenie tovaru vo výške 0,50 € denne od kupujúceho, resp. spotrebiteľa. Toto právo mu vzniká po 30 dňoch odo dňa vrátenia tovaru predávajúceho (z dôvodu neprevzatia). Ak kupujúci alebo spotrebiteľ ani po troch mesiacoch neprevezme tovar, predávajúci má právo tovar ďalej predať a z výťažku z predaja si započítať všetky náklady, ktoré mu vznikli.

10. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho alebo spotrebiteľa dodaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho alebo spotrebiteľa, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci alebo spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Záručná doba a reklamačný poriadok

Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na produkty zakúpené v e-shope www.fabbricacafe.sk, u predávajúceho Fabbricacafe s. r. o., Čermeľská cesta 47/A, Košice - mestská časť Sever 040 01, IČO: 50622391, DIČ: 2120467173, IČ DPH: SK2120467173 zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č.: 48904/V.

1. Záručná doba (doba minimálnej spotreby) produktov je vyznačená na obale produktu. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. V ostatných prípadoch platí všeobecná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov, a to odo dňa prevzatia tovaru.

2. Kupujúci sa zaväzuje, že ihneď po prevzatí tovaru ho dôkladne prezrie, a v prípade vady to bezodkladne písomne (e-mailom) oznámi prevádzkovateľovi. V prípade, ak sa vada tovaru objaví v záručnej dobe, môže kupujúci tento tovar reklamovať; musí tak však spraviť bezodkladne po vyskytnutí sa takej vady. Ak budú tieto vady oznámené neskôr, predávajúci takúto reklamáciu neuzná (týka sa to najmä vád, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní tovaru).

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho práva zo záruky len na tovar zakúpený u predávajúceho a len na tovar, ktorý má chyby spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim.

4. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu elektronickou formou na adrese: info@fabbricacafe.sk.

5. Reklamačné konanie na tovar, ktorý možno doručiť, sa začína dňom splnenia nasledujúcich podmienok:

- doručenia písomného uplatnenia reklamácie predávajúcemu,

- doručenia chybného tovaru spolu s jeho príslušenstvom (dodacím listom alebo záručným listom, dokladom o zaplatení a dokumentácie a návodu k tovaru),

- poskytnutím súčinnosti, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať reklamovaný tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku.

7.Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní, a to v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci vopred informuje spotrebiteľa, ak je potrebné predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi, alebo je potrebné odborné (znalecké) posúdenie reklamovanej vady. Reklamačná doba sa tak primerane predlžuje. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, alebo žiadať výmenu tovaru, ak by reklamácia presiahla 30 dní a zákazník nebude súhlasiť s predĺžením reklamačnej lehoty.

8. Predávajúci nepreberá záruku a reklamáciu nemožno uplatniť, ak k chybe (vade) došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym používaním tovaru, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku; za takéto vady v plnej miere zodpovedá sám kupujúci alebo spotrebiteľ. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby tovaru spôsobené živelnou pohromou.

9. Nárok na uplatnenie reklamácie počas trvania záruky u predávajúceho zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení a inej súvisiacej dokumentácie,

- neoznámením zjavných nedostatkov pri prevzatí tovaru,

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

10. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

11. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, tak v doklade o vybavení reklamácie predávajúci uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

14. Dodávateľ odporúča pri príprave kávových nápojov dodržiavať vhodné postupy prípravy. Na prípravu dodávateľ odporúča používať kvalitnú kávu, ideálne čerstvú zrnkovú alebo zomletú a pitnú, zväčša horúcu vodu o teplote 80-96 °C. V prípade použitia kávovaru alebo iného zariadenia na prípravu kávy odporúča dodávateľ riadiť sa pokynmi výrobcu zariadení.

15. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

16. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade opodstatnenej reklamácie, predávajúci uhradí spotrebiteľovi všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s reklamáciou tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad viečka, ktoré sú určené pre styk s potravinami),

predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na https://www.fabbricacafe.sk/odstupenie-od-zmluvy.pdf.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

6. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

7. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

8. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

11. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

12. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. 

13. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci /spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. 

Osobne údaje potrebné k doručeniu neposúvame tretím stranám s výnimkou poštových a kuriérskych firiem.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti HeurekaShoppings.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Ostatné práva a povinnosti

1. Používateľ je povinný sa oboznámiť sa s týmito podmienkami pred začatím používania stránky.

2. Používatelia nesmú používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie stránky. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho je zakázané. Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia tovarov, služieb a spoločností uvádzané na stránke môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

3. Používateľ sa zaväzuje, že nebude akýmkoľvek spôsobom obťažovať iných používateľov na stránke.

4. Ak predávajúcemu vznikne škoda kvôli používateľovi v súvislosti s používaním stránky z dôvodu, že používateľ nedodržal tieto podmienky alebo všeobecne záväzné právne predpisy, je používateľ povinný nahradiť túto škodu predávajúcemu v plnom rozsahu.

5. Systém stránky môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Predávajúci zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje stránku a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže predávajúci uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

6. Pre správne používanie stránky je nevyhnutné byť pripojený do internetovej siete, pričom používanie internetu môže byť spoplatnené poskytovateľom internetových služieb. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie internetovej siete. Predávajúci takisto nenesie zodpovednosť za škody pri používaní stránky, pri náhodnom či plánovanom výpadku stránky, nefunkčnosti stránky. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť pri zneužití registračných a prihlasovacích údajov kupujúceho alebo spotrebiteľa, ako ani pri neoprávnenom použití platobných prostriedkov.

7. Používatelia využívajú obsah stránky na vlastné riziko. Predávajúci nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach.

8. Stránka môže odkazovať na web stránky tretích subjektov, ktoré predávajúci nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Predávajúci nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na stránke.